Trang Bị Phù Chúc Phúc


 

Phù Chúc Phúc là gì ?

 • Phù Chúc Phúc là loại trang bị Phù, được phân vào loại trang bị Bạch Ngân, Hoàng Kim có tác dụng khi Cường hóa +4 sẽ giúp kích hoạt các thuộc tính Ẩn 3 - Dòng 3 của Trang Sức, ví dụ như liên chí mạng, hay bội chí mạng mà có dòng thứ 3 là chí mạng muốn kích hoạt phải có phù chúc phúc +4.

 

Làm thế nào để mua được Phù Chúc Phúc ?

 • Để mua được Phù Chúc Phúc yêu cầu các bạn cần đạt danh vọng Chúc phúc - Cấp 4 trở lên, có thể kiểm tra bằng cách ấn phím F1 sau đó chọn tab Danh Vọng sẽ thấy danh vọng này.

 •  

 •  

 • Để gia tăng loại danh vọng này có 2 cách

 • Cách 1: Mua Lệnh bài Chúc Phúc Sơ, Trung, Cao trên Kỳ Trân Các, khu Đồng và Đồng Khóa - Đạo cụ, chi tiết:

  • Loại Sơ sử dụng gia tăng 30 điểm danh vọng, và thêm 5 lượt quay chúc phúc

  • Loại Trung sử dụng gia tăng 200 điểm danh vọng, và thêm 10 lượt quay chúc phúc

  • Loại Cao sử dụng gia tăng 640 điểm danh vọng, và thêm 20 lượt quay chúc phúc

  • Cả 3 loại đều có thể sử dụng giới hạn mỗi ngày dùng 1 cái.

  •  

 •  

 • Cách 2: Tham gia hoạt động Khiêu chiến Mật Thất Du Long

  • May mắn sẽ nhận được Du Long Lệnh [Hộ Thân Phù].

  • hoặc dùng 10.000 (1 vạn) Tiền Du Long đổi Du Long Lệnh [Hộ Thân Phù].

  •  

 •  

 • Cách 3: Quay chúc phúc bằng cách ấn phím F12 chọn tab Tiến cử sẽ nhìn thấy phần Chúc phúc, ấn vào đó và chọn vào chúc phúc để mở giao diện quay chúc phúc:

  • Quay được càng nhiều chữ giống nhau càng được nhiều danh vọng, tối đa 5 chữ được 500 danh vọng.

  • Mỗi ngày được miễn phí 1 lần, để gia tăng cần sử dụng Lệnh bài Chúc Phúc Sơ, Trung như ở trên hướng dẫn

  •  

 •  

 • Sau khi danh vọng Chúc phúc - Cấp 4 trở lên có thể đến 181/196 Biện Kinh Phủ tìm gặp NPC Thương Gia Tiêu Dao để mua phù chúc phúc

 •