PikaH5

  Nội dung:  Giảm giá giác ngộ và tặng tướng truyền thuyết

1. Giảm giá giác ngộ 1 số tướng đối với 3 nước và thế lực quần hùng (Chỉ cần nâng lên Chiến Tướng hoặc Thần Tướng là lên Truyền Thuyết)

➨ Ngụy Quốc: Tào Phi, Tào Tháo, Tuân Du, Hứa Chử, Trình Dục

➨ Thục Quốc: Chu Thương, Lưu Bị,  Mã Tốc, Mã Lương, Ngụy Diên, Từ Thứ, Pháp Chính

➨ Ngô Quốc: Chu Nhiên, Tôn Quyền, Cố Ung, Tôn Kiên, Gia Cát Khác, Hoàng Cái

➨ Quần Hùng: Vương Doãn,  Công Tôn Tu, Củng Chí, Văn Ương, Tư Mã Ý

2. Đặc biệt tặng các tướng truyền thuyết và thần tướng tại phó bản:

➨ Trương Giác: Đánh bại Nam Hoa Tiên ở Map Hoàng Hạo

➨ Trương Ninh: Đánh bại Nam Hoa Tiên ở Map Đổng Doãn