PikaH5

Tham Gia Nhiệm Vụ Nhận Quà Cxu

Game: Toàn bộ - Đăng ngày: 29/01/2021

 

 Nhiệm Vụ Ngọa Long

 Click Tham Gia Nhiệm Vụ 

 Nhiệm vụ diễn ra trong 07 ngày ra mắt máy chủ mới , hoàn thành tất cả các nhiệm vụ có thể nhận phần thưởng Quà Theo Game và 10.000 Cxu

 

 

 Nhiệm Vụ Ngọc Rồng 

 Click Tham Gia Nhiệm Vụ 

 Nhiệm vụ diễn ra trong 07 ngày ra mắt máy chủ mới , hoàn thành tất cả các nhiệm vụ có thể nhận phần thưởng Quà Theo Game và 10.000 Cxu

 

 

 Nhiệm Vụ Binh Pháp Tam Quốc

 Click Tham Gia Nhiệm Vụ 

 Nhiệm vụ diễn ra trong 07 ngày ra mắt máy chủ mới , hoàn thành tất cả các nhiệm vụ có thể nhận phần thưởng Quà Theo Game và 10.000 Cxu

 

 

 

 Nhiệm Vụ Huyết Chiến Thần Ma

 Click Tham Gia Nhiệm Vụ 

 Nhiệm vụ diễn ra trong 07 ngày ra mắt máy chủ mới , hoàn thành tất cả các nhiệm vụ có thể nhận phần thưởng Quà Theo Game và 10.000 Cxu

 

 Nhiệm Vụ Hiệp Khách Giang Hồ

 Click Tham Gia Nhiệm Vụ 

 Nhiệm vụ diễn ra trong 07 ngày ra mắt máy chủ mới , hoàn thành tất cả các nhiệm vụ có thể nhận phần thưởng Quà Theo Game và 10.000 Cxu