PikaH5

Sự Kiện Nạp Tích Lũy

Game: - Đăng ngày: 20/03/2020

 Sự Kiện Nạp Tích Lũy 

 

 Tích Lũy Nạp :

Thời Gian : 07 ngày khai mở máy chủ mới

Nội Dung :Trong thời gian diễn ra sự kiện , chỉ cần các Nhà Huấn Luyện nạp tích lũy đúng các mốc yêu cầu , có thể nhận nhiều phần