PikaH5

Phó Bản Nguyên Liệu

Game: - Đăng ngày: 20/03/2020

Phó Bản Đặc Biệt

 

  • Các phụ bản Nguyên Liệu quý hiếm , chờ các Huấn Luyện Viên đến thu thập các để Tiến Hóa Pokemon